กรมสนับสนุนสุขภาพ เปิดสอบเป็นพนง.ราชการ 22 อัตราหลายจังหวัด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ในหลายจังหวัด เปิดรับสม้ครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) นิติกร (กองกฎหมาย)
2) นิติกร (สำนักงานสนับสบุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี)
3) นักวิชาการสาธารณสุข (กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)
4) นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสบุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี)
5) นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี)
6) นักวิฃาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
7) นักวิฃาการสาธารณสุข (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา)
8) นักวิชาการสาธารณสุข (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี)
9) นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี)
10) นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี)
11) นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี)
12) นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร)
2) วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (กองวิศวกรรมการแพทย์)
3) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (กองวิศวกรรมการแพทย์)
4) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่)
5) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดนนทบุรี)
6) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี)
7) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา)
8) วิศวกร (ชีวการแพทย์) (สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://hss.job.thai.com

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Leave a comment

* - Required fields