รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ 501 อัตรา

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 อัตรา
– ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
– ระดับปริญญาตรี 22 อัตรา

2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 478 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 272 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 182 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 8 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Leave a comment

* - Required fields