รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยมีตำแหน่งงานที่รับสมัครดังนี้

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่ง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาต่างๆ วิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่ง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่ง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

วิธีการรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/

Leave a comment

* - Required fields